Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Revidering av BCL-C

22 MAR 2008 21:20
Den första mars 2008 trädde reviderade BCL-C i kraft. Här har vi samlat den info som Segelflyget lagt ut den 15/2 och 29/2.
  • Uppdaterad: 22 MAR 2008 21:24

2008-02-15

Segelflyget informerar om reviderade BCL C

Luftfartsstyrelsens meddelar nu, att den reviderade BCL-C kommer att gälla från 1 mars 2008.

Segelflyget har varit med och givit synpunkter på delar som berör segelflygcertifikat samt regler för

segelflyglärare.

Dock finns flera delar i den nya BCL-C som vi inte är nöjda med och heller inte har kunnat påverka, t.ex.

kravet på elevtillstånd innan den praktiska flygutbildningen påbörjas, mer om det nedan.

Bakgrund

Anledningen till denna revision av BCL-C är, enligt Luftfartsstyrelsen, att den ska harmonisera med JARFCL

samt att bestämmelserna ska ges ut i ett nytt format. Vidare anpassas även reglerna till de

förändringar som skett i ICAO Annex 1, där de stora ändringarna är språk- och medicinkrav. Certifikaten

för segelflygplan anpassas även till kommande europeiska regler. Till detta så kommer även kravet av

att allt som delegeras till Segelflyget ska vara reglerat i en författningssamling, detta medför att regler

för segelflyglärare nu finns med i kommande BCL-C.

Kraven från ICAO angående den medicinska delen medför nu att alla segelflygare måste ha ett

medicinskt intyg lägst klass 2, dvs. läkarundersökning måste göras hos en flygläkare (AME). Denne kan

då utfärda ett medicinskt intyg som varje segelflygare måste ha för att få ett ICAO segelflygcertifikat

utfärdat.

Dispens

Segelflyget har sedan tidigare framhållit till Luftfartsstyrelsen att vi vill fortsätta att kunna gå till en

allmänläkare för medicinskundersökning inför certifikatförnyelse. Detta kommer nu att fortsätta vara

möjligt även efter att den nya BCL-C trätt i kraft. Efter läkarundersökning skickas det medicinska

protokollet in till certifikatavdelningen, de kommer då att utfärda ett medicinskt intyg, dock med

begränsningen att det utfärdas ett nationellt (ej ICAO) segelflygcertifikat, som bara gäller i landet.

Denna dispens gäller inte segelflyglärare/instruktörer, de måste ha ett ICAO certifikat och medicinskt

intyg.

Språkprov

Ytterligare ett krav från ICAO, dock egentligen bara rekommendation för segelflygare, men det är nu

bestämt att det gäller även segelflygare, kommer nu även att påverka oss. De nya reglerna gäller från 5

mars 2008.

Kunskap i språk kommer att graderas i 6 nivåer. Nivå 1-3 är underkänt och pilot får inte nyttja flygradio.

Nivå 4 ger behörighet i 3 år och nivå 5 behörighet i 6 år. Vid nivå 6 behöver inte språkprov göras om.

Alla med giltiga certifikat får en s k ”grandfathers rights” om de har/får radiotelefonibehörighet 4:e mars

eller tidigare. De som har radiotelefonibehörighet på engelska innan 5:e mars 2008 anses uppfylla

språkkraven på nivå 4 och ska avlägga nytt språkprov senast 5 mars 2011. De som har

radiotelefonibehörighet på svenska innan 5:e mars 2008 anses uppfylla språkkravet på nivå 5 och ska

avlägga nytt språkprov senast 5 mars 2014.

I skrivande stund har LS meddelat att segelflygare kan välja att göra testet på svenska om de inte avser

flyga utomlands, och de flesta borde få nivå 6 på språkkravet för svenska, och således inte testas någon

mer gång.

Vissa av Luftfartsstyrelsens kontrollanter kommer att genomgå en utbildning för att sedan kunna

språktesta piloter, dessa språkprovsbedömare kallas Language Assessor. Även Segelflyget kommer att

kunna få utbilda några personer som får auktorisation att genomföra språkprov, dessa kommer senare

att publiceras på Segelflygets hemsida.

Allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis

(LFS 2008:1 serie PEL/FSTD)

Här kan vi läsa att alla segelflygare som är befälhavare på ett svenskt registrerat luftfartyg måste ha ett

gällande segelflygcertifikat. Detta ska vara utfärdat eller godkänt av Luftfartsstyrelsen. Till detta ska

även ett gällande medicinskt intyg finnas.

Elev som ska påbörja sin utbildning ska enligt de nya reglerna inneha ett giltigt elevtillstånd innan den

praktiska utbildningen påbörjas. Detta är en skärpning sedan tidigare, och vi arbetar givetvis på att det

ska räcka med elevtillstånd innan första ensamflygningen. Förhoppningsvis blir det en ändring i

luftfartslagen, då även de kommande europeiska reglerna endast kräver giltigt medicinskt intyg före

första ensamflygningen.

Mer information om radiotelefonibehörighet och de kommande språkproven finns redovisat i denna

föreskrift. Det finns även här att flygdagbok ska föras enligt en viss bilaga, dock ska fortsättningsvis alla

segelflygare använda flygdagbok för segelflygare.

Segelflygarcertifikat

(LFS 2008:5 serie PEL/FSTD)

Förutom de ändrade kraven på medicinskt intyg lägst klass 2 och elevtillstånd före den praktiska

utbildningen så finns inga ytterligare ändringar. Elev ska vid ansökan av S-certifikat uppnått en ålder av

minst 16 år, genomfört språkprov samt radiotelefoniexamination. Krav på antalet timmar och starter i

den praktiska utbildningen är också oförändrad. Alltså kravet är 15 timmars segelflygtid med minst 50

starter och landningar, varav minst 5 timmar och 20 starter/landningar under ensamflygning.

Krav på aktuell flygerfarenhet är ingen förändring; segelflygare ska under de närmast föregående tolv

månaderna ha utfört minst 10 starter/landningar med en sammanlagd flygtid av minst 5 timmar. Till

detta finns tillägg för motorseglarbehörighet, enligt tidigare.

Om segelflygare inte uppfyller kraven på flygtid och antalet starter/landningar enligt ovan, gjordes förr

en PFT, denna heter numera PC, s.k. kompetenskontroll. Denna flygning görs som tidigare i DK inför

segelflyglärare/instruktör. Denna PC ska även antecknas i segelflygcertifikatet av lärare/instruktör. Vid

behov kan även kompletterande utbildning krävas i samband med PC.

Om segelflygare utbildar sig i molnflygning, ska denna utbildning i fortsättningen antecknas i

flygdagboken, dvs. det är längre inte aktuellt att ansöka om en behörighet till certifikatet.

Avslutningsvis finns även regler med hur bogsering av segelflygplan går till.

Här beskrivs ”den som med luftfartyg utför bogsering av segelflygplan” vilket då underförstått likställer

luftfartyg med både flygplan och motorseglare samt UL-flygplan. Även bogserutbildning antecknas i

flygdagbok, dvs. det är längre inte aktuellt att ansöka om en behörighet till certifikatet. För att sedan

vara behörig att bogsera segelflygplan krävs att piloten under de senaste 90 dagarna utför minst 3

flygningar med aktuell kategori av luftfartyg. Mer information om utbildning till bogserförare finns i

Segelflyghandboken (SHB).

LS föreskrifter om utbildning till… Segelflyglärare…

(LFS 2008:8 serie PEL/FSTD)

Detta är en ny författning för oss segelflygare. Denna föreskrift gäller även för segelflyginstruktör, fast

det inte framgår. Segelflyget påpekade denna sak, dock utan att det infördes i föreskriften. Här redovisas

kraven för sökande till lärarutbildning, bl.a. ska elev vara minst 18 år och ha en total segelflygtid på

minst 100 flygtimmar, gällande segelcertifikat med medicinskt intyg lägst klass 2.

Ett nytt krav för att få verka som segelflyglärare/instruktör, är att berörd lärare/instruktör de senaste 36

månaderna skall ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som lärare. Minst 5 timmar ska vara genomförda

de senaste 12 månaderna. Om flygtidskravet inte är uppfyllt, så måste en kompletterande utbildning ske

vid en flygskola för lärarutbildning. Denna avslutas med ett praktiskt prov (lärar-PC). Ett godkänt

praktiskt prov ersätter flygtidskravet under de första 36 månaderna efter avlagt prov. Segelflyget

kommer att presentera ett antal segelflyglärare som kommer att kunna genomföra en lärar-PC. Detta

pga. att det måste vara en flygskola för lärarutbildning (Segelflygets centrala flygskola Ålleberg).

I föreskriften anges inte lärarutbildning inom avancerad flygning med segelflygplan, detta kan komma att

införas i nästa revidering av författningen. Tillsvidare gäller dock de regler som finns i

Segelflyghandboken (SHB) angående AVA segelflyglärare/instruktör.

LS föreskrifter om …validering utländska certifikat…

(LFS 2008:3 serie PEL/FSTD)

I denna föreskrift framgår att ett utländskt certifikat eller behörighet ska uppfylla de krav som

Luftfartsstyrelsen fastställt. Här förutsätts att de utländska certifikaten är likvärdiga med kraven för

svenskt segelflygcertifikat. Om det finns tvivel om att kraven är likvärdiga, kan LS kräva att sökande ska

genomgå ytterligare medicinska undersökningar, kompletterande utbildning eller avlägga prov.

Ett generellt godkännande gäller för en innehavare av ett gällande utländskt segelflygcertifikat om det är

utfärdat i ett land enligt ICAO kraven för flygning med svenskt registrerat segelflygplan. Detta

godkännande gäller under högst 12 månader och certifikatinnehavaren ska anmäla till Luftfartsstyrelsen

innan första flygning sker med ett svenskt registrerat segelflygplan. De 12 månaderna kan delas upp på

högst 12 tillfällen.

Detta generella godkännande kan vi nyttja förhoppningsvis säsongen 2008 och 2009, gästande

segelflygare samt segelflygare boende i landet med ett icke svensk segelflygcertifikat kan då anmäla att

de ska flyga under en viss period, detta går då förslagsvis att dela in maximalt i två ”säsonger” om

vardera 6 månader. När sedan de nya europeiska licenserna kommer 2010, så får vi kanske en lösning

när berörda istället kan ta ut den nya licensen LAPL (S). Anmälan till Luftfartsstyrelsen kan gå genom

Segelflyget, som förmedlar pilotens status vidare till certifikatavdelningen på LS.

Övrigt

För att få ta passagerare ska piloten de senaste 90 dagarna ha utfört minst 3 starter och landningar med

segelflygplan/motorsegelflygplan. (ref. BCL-D Flygning med segelflygplan och motorsegelflygplan

2007:32)

Inom EASA pågår även arbetet med att införa regler för flygsportlicenser, de s.k. LAPL (Light Aircraft

Pilot Licence), arbetet har nu kommit så långt fram att de tillämpningsföreskrifter som alla

medlemsländer skall följa för att uppfylla EU förordningen (lagkravet) snart kommer att publiceras av

EASA. Dessa s.k. AMC (Acceptable Means of Compliance) kommer att innehålla en grundstruktur på de

flygövningar som minst ska ingå för att en LAPL licens ska få utfärdas. Planen är att LAPL kan börja gälla

från 2010.

Sammanfattning

- Elev under utbildning måste inneha elevtillstånd före den praktiska utbildningen påbörjas. Ambitionen

är att hitta en lösning så att det ska gälla senast före första EK.

- Alla segelflygare ska inneha ett medicinskt intyg, lägsta klass 2, för ett ICAO segelflygcertifikat. Dock

kan dispens (läkarundersökning hos allmän läkare) ges och ett nationellt segelflygcertifikat utfärdas för

flygning inom landet. Dispensen gäller inte segelflyglärare/instruktör.

- Krav på språkprov införs, detta kommer att göras i samband med R/T examen för nya elever innan

segelflygcertifikat utfärdas. Pilot kan välja att bara göra språkprov på svenska, får då ej flyga utomlands.

- Alla segelflygare med giltig R/T behörighet före den 5 mars 2008 får en automatisk förlängning på 3 år

på engelska och 6 år på svenska, därefter krävs språkprov.

- Segelflygare med utländska segelflygcertifikat ska före flygning med svenskt registrerat segelflygplan

få certifikaten validerade. Dock medges ett generellt godkännande för flygning under maximalt 12

månader.

- Segelflyglärare/instruktör kravställs för att behålla sin behörighet (15 h på 36 mån.)

- PFT byter namn till PC. Vid genomförd PC ska lärare/instruktör anteckna kompetenskontrollen i

flygdagboken (ej certifikat som tidigare nämnts).

- Molnflygutbildning och bogserutbildning ska enbart antecknas i flygdagbok, behörighet inskrivet i

certifikatet blir inte längre aktuellt.

- Revideringen av BCL-C görs delvis för att anpassa de svenska reglerna till kommande europeiska

reglerna med bl.a. de nya flygsportlicenserna. Dessa hoppas vi ska börja gälla 2010, då känns denna

revidering lite väl överarbetad.

Henrik Svensson

Segelflyginspektör

 

 

2008-02-29

Nya BCL-C

Kompletterande uppgifter som gäller vid övergången till de nya bestämmelserna

Segelflygelever

- Segelflygelev som innehar giltigt elevtillstånd som utfärdats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande

för den giltighetstid som framgår av handlingen.

- Segelflygelever som påbörjar utbildning efter 1 mars 2008 måste inneha ett elevtillstånd före den

praktiska utbildningen påbörjas. Elever genomför den första läkarundersökningen hos en flygläkare

(AME) och ska för att få flyga inneha ett giltigt medicinskt intyg och elevtillstånd.

- Det är ett krav att inneha R/T behörighet (radiotelefoni) samt språkbehörighet för att få ett S certifikat

utfärdat efter den 5:e mars 2008.

- Elev som innehar en giltig R/T behörighet före den 5 mars 2008 behöver inte utföra ett språkprov innan

S-certifikat utfärdas, förutsatt att deras R/T interimsbevis är gällande (grandfathers rights språkprov).

Övergångsbestämmelser S-certifikat

- Segelflygare som innehar giltigt S-certifikat som utfärdats enligt äldre föreskrift (BCL-C 2.1) gäller

fortfarande för den giltighetstid som framgår av handlingen.

- Alla segelflygare med giltig S-certifikat innan 5 mars 2008, har automatiskt sin språkbehörighet

förlängd med 3 år för engelska och 6 år med svenska (grandfathers rights språkprov).

- Segelflygare som förnyar ett S-certifikat efter den 5 mars 2008 måste inneha språkbehörighet. De som

hade giltigt S-certifikat och således innehar ett instickskort med språkbehörighet förnyar

språkbehörigheten enligt instickskortet och kan förnya S-certifikat. Sökande som saknar språkbehörighet

måste genomföra språkprov innan förnyelse av S-certifikat.

Alla segelflygare ska inneha ett medicinskt intyg, lägsta klass 2, för ett ICAO segelflygcertifikat. Dock

kan dispens (läkarundersökning hos allmän läkare) ges och ett nationellt segelflygcertifikat utfärdas för

flygning inom landet. Dispensen gäller inte segelflyglärare/instruktör.

- Blanketter för förnyelse finns på Luftfartsstyrelsens hemsida. För medicinskt intyg gäller L-1630 och

förnyelse av S-certifikat L-1466

- Om ett S-certifikat som har utfärdats före den 1 mars 2008 har varit ogiltigt i mer än 12 månader när

den nya BCL C träder i kraft, ska den sökande genomgå kompletterande utbildning vid en godkänd

flygskola och därefter avlägga ett förnyat praktiskt prov. Detta sker på flygskolan i respektive klubb som

innehar tillstånd.

- Om ett certifikat som har utfärdats före den 1 mars 2008 har varit ogiltigt i mer än 36 månader när

den nya BCL C träder i kraft, ska den sökande genomgå kompletterande utbildning vid en godkänd

flygskola samt avlägga ett förnyat teoretiskt och ett förnyat praktiskt prov. Detta sker på flygskolan i

respektive klubb som innehar tillstånd.

Övergångsbestämmelser för lärare/instruktörer

- Segelflyglärare/instruktör som innehar giltigt behörighetsbevis (tom 2008-12-31), får fortsätta att

verka som lärare/instruktör inom respektive område utan att behöva genomgå utbildning och prov enligt

de nya föreskrifterna under 2008.

- Segelflyglärare/instruktör ska för att få förnya sin behörighet vid nästa tillfälle 2009 uppfylla de nya

kraven för att få verka som segelflyglärare/instruktör. Vilket enligt de nya reglerna är att berörd

lärare/instruktör de senaste 36 månaderna skall ha förvärvat minst 15 timmars flygtid som lärare. Minst

5 timmar ska vara genomförda de senaste 12 månaderna.

Övergångsregeln blir att Segelflyget kommer att kräva minst 5 timmars flygtid som lärare under 2008

för alla lärare/instruktörer som förnyar sin behörighet inför 2009/2010.

- Om flygtidskravet inte är uppfyllt, så måste en kompletterande utbildning ske vid en flygskola för

lärarutbildning. Denna avslutas med ett praktiskt prov (lärar-PC). Ett godkänt praktiskt prov ersätter

flygtidskravet under 2008 på 5 timmar.

- Segelflyglärare/instruktör som innehar giltigt S-certifikat som utfärdats enligt äldre föreskrifter gäller

fortfarande för den giltighetstid som framgår av respektive handling.

- Segelflyglärare/instruktör som förnyar sitt S-certifikat efter den 1 mars 2008, måste göra sin

läkarundersökning hos en flygläkare och därefter inneha medicinskt intyg lägsta klass 2 för att kunna

verka som lärare/instruktör.

Segelflyget kommer att presentera ett antal segelflyglärare som kommer att kunna genomföra en lärar-

PC. Detta pga. att det måste vara en flygskola för lärarutbildning (Segelflygets centrala flygskola

Ålleberg).

Övergångsbestämmelser för utländska certifikat/licenser

- Segelflygare med utländska segelflygcertifikat ska före flygning med svenskt registrerat segelflygplan

få certifikaten validerade. Dock medges ett generellt godkännande för flygning under maximalt 12

månader. (Se nästa punkt nedan)

- Ett generellt godkännande gäller för en innehavare av ett gällande utländskt segelflygcertifikat om det

är utfärdat i ett land enligt ICAO kraven för flygning med svenskt registrerat segelflygplan. Detta

godkännande gäller under högst 12 månader och certifikatinnehavaren ska anmäla till Luftfartsstyrelsen

innan första flygning sker med ett svenskt registrerat segelflygplan. De 12 månaderna kan delas upp på

högst 12 tillfällen.

Anmälan till Luftfartsstyrelsen kan gå genom Segelflyget, som förmedlar pilotens status vidare till

certifikatavdelningen på LS.

Henrik Svensson

Segelflyginspektör

Skribent: Anders Dillner

Facebook

Postadress:
Sundsvalls SFK - Flygsport
Anders Dillner, Kuskvägen 38
85751 Sundsvall

Kontakt:
Tel: 0703704720
E-post: info@sundsvallssegel...

Se all info